Dellensjöarnas uppkomst

 

DELLENSJÖARNA

Noterat av Roland Norin.

Dellensjöarna har bildats efter att en kilometerstor meteorit slog ner här för ca 90 miljoner år sedan. På några sekunder omvandlades meteoritens rörelseenergi till värme genom en enorm explosion. Meteoriten förångades och en stor det av berggrunden smälte omedelbar ner till en flytande massa. Stora mängder fragment kastades ut i omgivningarna och efter några tiotals sekunder hade en krater med 20 km diameter bildats.

Genom forskning under ledning av Docent Herbert Henkel från Kungliga Tekniska Högskolan har meteoritens storlek kunnat fastställas mot bakgrund av kratern storlek, kilometerdjupa sprickbildningar i berggrunden under kratern och det uppslag av materia som uppstod av rekylen vid nerslaget. I nerslagets centrum stänkte berggrunden upp och bildade den landremsa som delar sjöarna. Meteoriten som anses ha varit ca en kilometer stor kan jämföras med Nätterön i Norrdellen som är just en kilometer lång.

Vid nedslaget smälte en stor del av gnejsen och bildade Dellenit. En svart finkornig bergart som blev uppmärksammad under slutet av 1800-talet. Det var statsgeologen Fredrik Svenonius som 1887 gjorden den första geologiska undersökningen av Dellensjöarna. Han fann då en för Nordeuropa sällsynt bergart som liknade en bergart som upptäckts i Anderna i Sydamerika och gav den då därför namnet Andersit”.

För att slutligen bestämma materialets sammansättning anlitade han geologi-professorn Waldemar Christoffer Brögger, (1851–1940) som bl. a. utförde mikroskopiska undersökningar av andersitprover. Resultatet blev att han uppställde dellenbergarten som typ för en övergångsgrupp mellan andersiter och lipariter och gav den ett eget namn, nämligen Dellenit. Ett viktigt påpekande var att den skilde sig skarpt från våra vanliga ur jordens inre framträngda bergarter.

Dellenit är Hälsinglands landskapssten.

Enstaka stenar kan hittas här och var längs norra stranden på Norrbonäset.

På Hålsjö holme finns stora uppslag av Dellenit. Hela Hålsjöholmen är sedan 1973 ett officiellt naturreservat varför ingen åverkan får göras där och inga stenprover eller liknande får föras därifrån.

Efter många årmiljoner har den tidigare cirkelrunda kratern blivit deformerad. Blockrörelser utmed förkastningar har förskjutet kratern sidor och naturens eroderande krafter har fyllt igen det ursprungliga djupa kraterhålet. Sedan har tyngd och rörelse från vår senaste istids kilometertjocka istäcke, fört ut stora stenar och sandåsar i Dellen och slipat ner dellenkratens ojämnheter.

När isen smälte bort för ca 10 000 år sedan blev dellenområdet en stor havsbukt. Strandlinjen låg då ca 250 meter över den nuvarande havsytan. Sedan dess har landskapet höjt sig och gör så ännu med ca 7,5 mm per år. Landhöjningen beror på att jorden varit tillplattad under tusentals år från tyngden av ett enormt istäcke.

Idag ligger Norrdellen ca 43 meter över havsytan men för 3000 år sedan, medan Dellarna var en havsvik, låg vattenytan tre meter lägre. På två, tre meters djup går en djupränna längs Norra Dellens stränder. Kanske är det en gammal strandlinje?

1994 kunde ett forskarlag från SGU i Uppsala konstatera att Dellarnas vattenyta varit tre meter lägre. En framgrävd mosse på tre meters djup vid Sundsön i Norrdellen, har vid analys visat sig vara 3000 år gammal. Liknande undervattens växtlighet har geologer konstaterat vid södra Sannäs i Sördellen.

2004 kunde geologer konstatera att det var för ca 2000 år sedan, som Dellarna blev separerade från havet när en jordbävning skapade en tsunamivåg på minst 20 meter som sköljde in och dämde upp Dellensjöarna med tre meter.

Ett metertjockt lerlager.

När man byggde vattenverket i Friggesund stötte man på ett metertjockt lerlager på 2½ till 3 meters djup. Hur kunde vattnet bli stillastående mitt i den gamla älvfåran? Stillastående vatten är en förutsättning för att det ska bildas lera. Bara hundra meter i nordlig riktning finns ett område med myrmark. Sandbädden här är hela 27 meter tjock innan man kommer ner till färskvattnen ådern som försåg bygden med vatten tills utbyggnaden av bostäder nått en nivå där man tvingades ansluta till befintligt vattentorn i Johannesberg, där vattnet tas från södra Dellen och renas. Är möjligen lerbädden en lämning efter ovannämnda tsunamivåg som fick Svågan att vika undan och bilda en ny älvfåra? Före istiden (kanske mellan två istider) för omkring 100 000 år sedan rådde det Medelhavsklimat här säger forskarna.

Dellensjöarna med sina 131 kvadratkilometer, Norra Dellen 81 och Södra Dellen 50, är en av landets vackraste sjöar och många anser att det är världens vackraste krater. Dess största vattendjup mellan 65 och 70 meter är uppmätt utanför Björsboholmarna i Norrdellen.

Vad betyder namnet Dellen?

Enligt forskarna skall Dellens äldre namn ha varit ”DIL” med kort ”i”. Namnet kan ha uppstått ur det förhållandet att sjösystemet består av två stora vattensäckar, avsnörda från varandra medelst ett näs i Norrbo. I så fall är det tänkbart att det gamla namnet ”dil” är besläktat med vårt verb ”dela” och att sjönamnet då skulle betyda ”den delade”, skriver Anders Holmstedt.