jun 232017
 

GRUVBRYTNING OCH ÖVERSIKTSPLANEARBETET

SENASTE NYTT (Yttranden finns under rubriken ”Nyheter”)

augusti/september 2017

Mark- och Miljödomstolen (MMD)har begärt yttrande och kompletteringar av gruvbolaget Svensk Vanadin AB över de kompletteringsyttranden som nedanstående myndigheter lämnat in. Gruvbolaget har begärt anstånd med att inkomma med uppgifterna till den 30 september 2017. Därefter kommer MMD att ta ställning till en fortsättning på domstolsprocessen eller avvisning.

Mark- och Miljödomstolen (MMD) har  fått tre kompletteringsyttranden om Svenska Vanadin AB;s ansökan om att få tillstånd att bedriva gruvdrift i Brickagruvorna. De tre myndigheter som yttrat sig är Länsstyrelsen i Gävleborg, Hudiksvalls kommun och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Naturvårdsverket har avstått från att yttra sig utan att ange någon motivering.

MMD har nu att ta ställning till hur domstolsprocessen skall gå vidare. Frågan är vilka alternativ som är mest rimliga för domstolen att komma fram till. Ett alternativ är att gruvföretaget får komma in med kompletteringar till sin ansökan innan domstolen går vidare med processen, kanske då också efter att gruvföretaget genomfört ett samrådsförfarande med organisationen Älvräddarna. Denna organisation har till MMD yrkat på att det föreligger domstolshinder för att pröva ansökan innan organisationen beretts tillfälle till ett samråd med Svenska Vanadin AB. Ett alternativ är också att MMD avvisar gruvföretagets ansökan. Detta alternativ är det mest sannolika beslutet och särskilt om domstolen fäster stor tilltro till vad som framkommer i myndigheternas kompletteringsyttranden.  Alla tre kompletteringsyttrandena påpekar att gruvföretagets ansökan och Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) innehåller många frågetecken och motsägelser.  Länsstyrelsen begär bl.a. att  nya provtagningar skall göras och resultateten av dessa tar flera år innan de kan avläsas. Hur lång tid MMD behöver för att meddela beslut är i dagsläget inte klart.


BAKGRUND

Både Mark- och Miljödomstolens pågående prövning av Svenska Vanadins gruvansökan och kommunens pågående revidering av Översiktsplanen har avgörande betydelse för om det kommer att bli gruvbrytning i Brickagruvorna.

Statens geologiska institut (SGI)  har kartlagt ett stort antal mineralfyndigheter över hela landet och erbjuder dessa fyndigheter till intresserade företag. Malmkroppen där Brickagruvorna ingår är en av dessa fyndigheter.

Hudiksvalls kommun har i översiktsplanen ( 2008) angivit Brickagruvorna för ”vanadinbrytning”. För närvarande håller kommunen på med en revidering (översyn) av översiktsplanen från 2008 och målsättningen är att den skall vara klar under första halvåret 2018.

Brickagruvorna består av totalt fem mineralfyndigheter, varav gruvföretaget Svenska Vanadin AB har påbörjat ansökningar för två fyndigheter, Gruvberget och Bläckmyran. Förutom dessa fyndigheter finns ytterligare tre områden i omedelbar närhet till Gruvberget, som har lika stora vanadinhalter. Dessa fyndigheter finns i områdena Masugnsberget, Blistra och Gråsjön. Svenska Vanadin AB har beräknat att det kommer att bli 18 års gruvdrift i Gruvberget och cirka 15 – 20 års gruvdrift i övriga inmutade fyndigheter, vilket motsvarar en gruvbrytning under 80 – 90 år, fyra generationer.

Gruvföretaget Tricorona AB, numera Svenska Vanadin AB, ansökte sommaren 2010 om tillstånd hos Mark- och Miljödomstolen att bryta magnetit (svartmalm) i Gruvberget i Bricka. I malmen finns vanadin som är den metall som är intressant att bryta. Malmen innehåller låga halter svavel och inslag av järn, vilket är bra för att utvinna vanadinet. Efter många remissomgångar och förtydliganden, samt förklaringar från gruvföretagets sida och efter fyra dagars muntliga förhandlingar i Mark- och Miljödomstolen under hösten 2014 beslutade Mark- och Miljödomstolen i mars 2015 att avvisa ansökan i sin helhet på grund av undermålighet på flera punkter.

NULÄGE GRUVBRYTNING

I januari 2017 har gruvbolaget Svenska Vanadin AB  lämnat in en ansökan till Mark- och Miljödomstolen för att söka tillstånd för gruvdrift i Gruvberget (allmänt kallad Brickagruvan). 

Efter myndighetssamrådet i september i år har länsstyrelsen skrivit ett ”Meddelande” till Svenska Vanadin AB och informerat om att gruvdriften i Brickagruvorna kommer att ha en ”betydande miljöpåverkan”. Det betyder bl.a. att gruvföretaget måste ha en utökad samrådsprocess och att de myndigheter som länsstyrelsen räknat upp ska kontaktas och ha en möjlighet att lämna sina synpunkter på ansökan. Länsstyrelsen har också angivit vilka myndigheter som de anser att gruvbolaget skall betrakta som parter i den kommande ansökan och att dessa myndigheter skall kunna lämna yttranden till Mark- och Miljödomstolen vad gäller deras ansökan och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Vidare har länsstyrelsen hänvisat till olika paragrafer i Miljöbalken som är av särskild vikt att belysa i en kommande ansökan.

Organisationen Älvräddarna har lämnat in ett dokument till Mark- och Miljödomstolen där de anser att domstolen skall avvisa ärendet då rättegångshinder föreligger. Älvräddarna menar att de inte har varit inbjudna till samråd med gruvbolaget innan ansökan inlämnats till domstolen. Älvräddarna hänvisar till ett beslut i Mark- och Miljööverdomstolen där organisationer som Älvräddarna skall erbjudas att delta i ett samråd. Detta har inte skett.

Mark- och Miljödomstolen uppger, 2017-04-10, att domstolen för närvarande gör en grovplanering för hur processen för gruvansökan skall hanteras. Först kommer Mark- och Miljödomstolen att lämna gruvansökan till de ”tunga myndighetsinstanserna”, Länsstyrelsen och Hudiksvalls kommun m.fl.  för att de mer övergripande skall ha möjlighet att yttra sig över ansökan. Denna remissomgång skall vara Mark- och Miljödomstolen tillhanda senast den 5 juni. Hudiksvalls kommun, miljökontoret, har lämnat in ett kompletteringsyttrande med ett stort antal frågor och begäran om kompletteringar på många punkter. Domstolen kommer därefter  att ta ställning till  avvisning av ansökan alternativt begära kompletterande uppgifter/åtgärder  från Svenska Vanadin AB så som eventuellt  åläggande om att utöka samrådet med bl.a. Älvräddarna m.m.  När dessa saker är genomförda och avklarade kommer Mark- och Miljödomstolen att skicka  gruvansökan och Miljökonsekvensbeskrivningen till alla sakägare, berörda organisationer och myndigheter för yttrande. I dagsläget är det enligt Mark- och Miljödomstolen svårt att göra en tidplan för när de olika planerade delarna skall vara klara. 

Under 2015 har Svenska Vanadin AB också lämnat in en ansökan till Bergsstaten för att få koncession för gruvbrytning i Bläckmyran (Slättjärn). Denna ansökan är ett första steg för att senare kunna lämna en ansökan om gruvbrytning till Mark- och Miljödomstolen. Efter olika remissomgångar och begäran om förtydliganden från gruvbolagets sida har Bergsstaten ännu inte fattat något beslut i frågan. I denna ansökan beskriver Svenska Vanadin att brytningsmassorna skall transporteras till Brickagruvan vid Gruvberget för anrikning. Restprodukterna (slurret) skall läggas på samma ställe som tidigare angivits för Brickagruvan, i myren och  med uppförande av damm byggnationer . Detta innebär att dammbyggnaden skall byggas högre  och utbredningen av slurret (restmassorna) kommer att läggas ut över en större areal.

NULÄGE REVIDERING AV ÖVERSIKTSPLAN

Kommunen har nu beslutat om att revidera gällande Översiktsplan från 2008. I denna plan ingår Brickagruvorna  som planerad gruvbrytning av svartmalm (vanadin). Tidplanen för arbetet är att Översiktsplanen skall beslutas/antas under första halvåret 2018. Se kommunens processplan nedan!

Kommunens VA-chef uppger att kommunen för närvarande håller på att arbeta med ett så kallat ”temaområde dricksvatten” som planeras ingå som en bilaga till Översiktsplanen och där det bl.a. skall besluta om utökade vattenskyddsområden. Dricksvatten till hela staden Hudiksvall, Iggesund, Njutånger, Enånger och Forsa kommer från en grundvattentäkt i Hallboåsen intill Norra Dellens nordöstra strand. För den vattentäkten är Norra Dellen ett vattenreservområde. Södra Dellen  med inlopp från Norra Dellen med Norrboån är en direkt sjövattentäkt för Vattenverket i Långsbo (nära inloppet från Norra Dellen). Långsbo Vattenverk försörjer orterna Delsbo och Friggesund, samt mellanliggande byar med vatten. Vad som skall anses vara kommande vattenskyddsområden vad gäller Dellensjöarna är i dagsläget inte klart eller beslutat. I Länsstyrelsens yttrande till 2008 års Översiktsplan påpekade de vikten att kommunen har en noga genomtänkt vattenförsörjningsplan för kommunen.

 

jan 312017
 

FRIGGESUNDS BYALAG ÄR NU IGÅNG.

Den 26/2 -17 startade Byalaget på nytt med stor entusiasm och många idéer för att förbättra trivseln i Friggesund.

Kontaktperson är ordförande  Ann-Catrin Bergman, 070 – 790 63 37, e-post ACBergman@hotmail.se

jan 312017
 

EN ANSÖKAN HAR LÄMNATS IN TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN FÖR ATT FÅ TILLSTÅND TILL GRUVDRIFT I BRICKAGRUVAN (Gruvberget)

Arbetsgruppen för Brickagruvorna kommer att noggrant gå igenom ansökningshandlingarna och särskilt miljökonsekvensbeskrivningen (MKB).

Arbetsgruppen kommer under våren att bjuda in till informationsmöten med alla intresserade för att ge möjlighet att ta del av vad den planerade gruvdriften innebär. Annonsering kommer att ske på olika sätt.

 

 

Nov 132016
 

FÖRENINGEN HAR BESLUTAT OM ATT BILDA AV EN GRUPP FÖR ATT FÖLJA OCH SPRIDA KUNSKAP OM VAD GRUVDRIFTEN I BRICKA KOMMER ATT INNEBÄRA FÖR BYGDEN.

Bl.a. kommer Bjuråkersbor och andra intresserade att bjudas i till offentliga möten för att få information om utvecklingen.

Ansvariga från styrelsen för denna grupp är:

Ann-Catrin Bergman, Vanja Jonsson o. Börje Karlsson

Gruppen kommer sannolikt att utökas efter hand.

Välkomna att ta kontakt och berätta om ditt eventuella engagemang.

Det finns en Facebook grupp som heter Brickagruvan och som idag har 287 medlemmar. Välkommen att gå med i gruppen!

jun 282016
 

NU ÄR FÖRENINGEN BJURÅKER.NU EN VERKLIGHET

Vid uppföljningsmötet på Bjuråkers Forngård den 13 juni antogs stadgar för den ideella föreningen och en styrelse valdes.

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL

 • Delaktighet i samhällsutvecklingen så som ett opolitiskt språkrör och remissinstans gentemot myndigheter, förvaltningar, nämnder, företag och organisationer som styr eller påverkar livet för invånarna i Bjuråker.
 • Att initiera, samordna, driv och/eller stödja projekt och idéer som är till gagn för Bjuråkersbygden och som gör det mer attraktivt att bo och verka i, samt besöka orten.

MÖTET BESLUTADE OM ATT TILL EN BÖRJAN ARBETA MED FÖLJADE FRÅGOR

Nedanstående grupper behöver flera personer som deltar för att hjälpa till att påverka och utveckla frågorna. Skriv ditt intresse på vår Facebook grupp, Bjuråker.nu eller ta kontakt med personer direkt!

 • Skola och utbildning                       Veronica Fasth, Sofia Ekblom Nord, Ingrid Svensson
 • Samverka med företag                    Tomas Berglund, Finn Forslund, Björn Löfstrand
 • Turism, besöksnäring/båtliv         Margareta Olofsson, Sigrid Norman, Börje Karlsson
 • Utveckla sportfisket                        Tomas Berglund, Bjuråker Norrbo Fiskevårdsförening

STYRELSEREPRESENTANTER

Ordförande Börje Karlsson, 070 – 456 53 14,  j.borje.karlsson@gmail.se

Petra Gahm   070 – 364 64 07,  petra@pg-ekonomi.se

Tomas Berglund  070 – 358 28 58,   berglund.tomas@hotmail.com

Ingrid Svensson  070 – 295 77 40,   ingrrid@hotmail.com

Hanna Nyberg    076 – 555 75 43

Ann-Catrin Bergman  070 – 790 63 37,  acbergman123@hotmail.se

Ulf Colliander  070 – 383 10 59,  ulfff@hotmail.com

Vanja Jonsson  070 –  992 52 03,  vanjatur@hotmial.com

Pierre Marklund  070 -170 11 70,  pierre@xakt.nu

Alla som är intresserade att föreslå intressanta utvecklingsmöjligheter och vill delta i det fortsatta utvecklingsarbetet är välkomna att höra av sig.

VÄLKOMNA!

 

maj 272016
 

Bjuraker.nu logo

Uppföljningsmöte 13 juni kl 18.30 på Bjuråkers Forngård
Alla intresserade är välkomna

 

Vi har fått en sammanställd rapport från mötet i Bricka Bygdegård den 10 april.
Rapporten Bjuråker Workshop kan du ladda ner och läsa här – PDF format.
Vill du läsa alla förslag som kom fram på mötet kan du läsa dem på denna sida eller ladda ner den här eller läsa den på Bjuråkers.Nu Facebook sida.

Punkter på mötet 13 juni:

 • Genomgång av rapporten
 • Finns det intresse av att bilda en förening?
 • Finns det intresse av att bilda arbetsgrupper för våra angelägna frågor?
  (Arbetsgrupp för skolfrågor finns redan)

För mer information kontakta:

Börje Karlsson 070 – 456 53 14

Petra Gahm 070 – 364 64 07

maj 122016
 

Frukostmöte Bjuråker

Frukostmöte i Bjuråker

 • Vilka företagsstöd finns?
 • Kan en förening söka finansiering?
 • Finns det särskilda stöd för landsbygden?

  Frågorna är många, så även de olika stöden som finns att söka. Att söka
  extern finansiering kan vara aktuellt vid många olika tillfällen, till exempel
  om du ska du utveckla en ny produkt, investera i nya maskiner eller om
  ditt företag är i uppstart eller i tillväxtfas.

  Kom på frukostmötet den 25 maj kl. 07.30 – 09.00

  Den 25 maj kommer HNA (Hudiksvalls Näringslivs AB) till Bjuråker
  för ett frukostmöte.
  Vi presenterar hur HNA kan guida dig rätt, både genom rådgivning och exempel på finansieringsstöd som finns. Med oss har vi Region Gävleborg som berättar om vad de har att erbjuda.

  Vi informerar även om stöd och bidrag från Leader, Almi och andra aktörer
  som finns för er som driver företag i Bjuråker.

  TID: 07:30 – 09:00
  Vi stannar kvar till kl. 11 om det finns
  frågor efter informationsmötet eller om du vill boka ett
  möte med vår näringslivsutvecklare Veronica Fjäll.

  PLATS: Bjuråker, vi återkommer om lokal beroende på hur många vi blir.

  ANMÄLAN: Vi bjuder på frukost, föranmälan krävs.

  Skicka ett mail till karin.snell@hna.se eller ring till 0650-55 66 22.

  Du kan även anmäla dig via vår hemsida, www.hna.se/kalendarium

  Frukostmötet är kostnadsfritt.

  Välkomna önskar Veronica, Karin och Olle.

  Hudiksvalls Näringslivs AB
  H-huset, Håstaholmen, 824 80 Hudiksvall
  0650-55 66 20 | info@hna.se | www.hna.se